8 ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი
8 ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

A+ A-

23:16 07/11/2019

კურო

ახა­ლი საქ­მე­ე­ბის და­სა­წყე­ბად კარ­გი დღეა. მიმ­დი­ნა­რე პრო­ექ­ტებ­ში შე­იძ­ლე­ბა სი­ახ­ლე­ე­ბი შე­ი­ტა­ნოთ. ზო­გი­ერთს სა­სა­მარ­თლოს მო­გე­ბა, სა­ზღვარ­გა­რეთ გამ­გზავ­რე­ბის დო­კუ­მენ­ტე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა ელის. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­კი­თხე­ბი გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ა­ნებ­თან გა­ნი­ხი­ლეთ.

ტყუ­პი

ფი­ნან­სუ­რი, კა­რი­ე­რუ­ლი და სექ­სუ­ა­ლუ­რი კონ­ტაქ­ტე­ბის სა­კი­თხე­ბი მო­აგ­ვა­რეთ. აკონ­ტრო­ლეთ მოვ­ლე­ნე­ბი ამ სფე­რო­ებ­ში. დაკ­ვირ­ვე­ბა და სიფრ­თხი­ლე ყველ­გან გა­მო­გად­გე­ბათ.

კირჩხი­ბი

მგრძნო­ბი­ა­რე და გუ­ლუხ­ვი ხართ. ეცა­დეთ, გარ­შე­მო მყო­ფებს სა­კუ­თა­რი მო­საზ­რე­ბე­ბი თავს არ მო­ახ­ვი­ოთ. მო­ე­რი­დეთ სტრესს, კუ­ჭის გა­დატ­ვირ­თვას.

ლომი

საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბის, ახა­ლი პრო­ექ­ტე­ბის გან­ხილ­ვის დღეა. შე­იძ­ლე­ბა ზო­გი­ერ­თი პროგ­რა­მა ცვლი­ლე­ბებს სა­ჭი­რო­ებ­დეს. ამ­ბი­ცია გვერ­დზე გა­და­დეთ და თა­ვით გა­და­ეშ­ვით ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის მოგ­ვა­რებ­ში.

 ქალ­წუ­ლი

თუ უკ­მა­ყო­ფი­ლო ხართ თქვე­ნი დღე­ვან­დე­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბით მაქ­სი­მა­ლუ­რად უნდა გა­აქ­ტი­ურ­დეთ და მო­ემ­ზა­დოთ ცვლი­ლე­ბე­ბის­თვის. შე­ეხ­მი­ა­ნეთ გავ­ლე­ნი­ან ნაც­ნო­ბებს, და­უთ­ქვით შეხ­ვედ­რა და გა­ა­ცა­ნით თქვე­ნი პრო­ექ­ტე­ბი.

სას­წო­რი

დღეს ერ­თმა­ნეთს უნდა შე­უ­თავ­სოთ კა­რი­ე­რა და სა­ო­ჯა­ხო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი. იყა­ვით მე­ტად მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი პრო­ფე­სი­ულ და მა­ტე­რა­ლურ სა­კი­თხებ­ზე. ზო­გი­ერ­თი სა­კუ­თა­რი ბიზ­ნე­სის და­წყე­ბა­ზე და­ფიქ­რდე­ბა.

მო­რი­ე­ლი

კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის დღეა. უნდა მიხ­ვდეთ, სად რა უნდა თქვათ და სად გა­ჩუ­მე­ბა არ­ჩი­ოთ. და­აკ­ვირ­დით მოვ­ლე­ნებს და შე­სა­ბა­მი­სად იმოქ­მე­დეთ. საქ­მე­ე­ბის გამო რო­მან­ტი­კამ შე­იძ­ლე­ბა გვერ­დზე გა­და­ი­წი­ოს, რის გა­მოც საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს აწყე­ნი­ნებთ.

მშვილ­დო­სა­ნი

იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი. ფული გა­აზ­რე­ბუ­ლად ხარ­ჯეთ. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ კავ­ში­რე­ბი, გა­ა­ფორ­მეთ დო­კუ­მენ­ტე­ბი. შე­ეხ­მი­ა­ნეთ გავ­ლე­ნი­ან ნაც­ნო­ბებს.

თხის რქა

ავ­ტო­რი­ტე­ტებ­თან სა­კუ­თა­რი უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვა მო­გი­წევთ. მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლად იმოქ­მე­დეთ თუ სა­კუ­თარ თავ­ში დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ხართ. თუ არა, კომ­პრო­მი­სი სა­უ­კე­თე­სო გა­მო­სავ­ლია. საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი თქვენს მხარ­და­ჭე­რას სა­ჭი­რო­ებს.

მერ­წყუ­ლი

თა­ვა­დაც იშ­რო­მებთ და გარ­შე­მო მყო­ფებ­საც იმა­ვეს მოს­თხოვთ. ნუ მო­გე­რი­დე­ბათ კა­რი­ე­რის­ტის რო­ლის გა­მო­ხატ­ვის, ამ­ბი­ცი­უ­რო­ბის. თქვენ თქვე­ნი კე­თილ­დღე­ო­ბის­თვის იბ­რძვით.

თევ­ზე­ბი

გარ­შე­მო თა­ნა­მო­აზ­რე­ე­ბი უნდა შე­მო­იკ­რი­ბოთ, რომ­ლე­ბიც ერთი მი­მარ­თუ­ლე­ბით ივ­ლით. კარ­გი დღეა ახლი საქ­მე­ე­ბის და­სა­წყე­ბად, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად.