19 მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი
19 მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი

A+ A-

23:04 18/05/2020

პრო­ვო­კა­ცი­ე­ბი­სა და ცვლი­ლე­ბე­ბის დღეა. თქვენს პი­რად და ოჯა­ხურ ურ­თი­ერ­თო­ბებს მო­რი­გი გა­მოც­და ელის. გა­უფრ­თხი­ლე­ბელ­მა სი­ტყვამ ან ზედ­მეტ­მა ემო­ცი­ებ­მა შე­იძ­ლე­ბა ახ­ლო­ბელ ადა­მი­ან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა გა­გირ­თუ­ლოთ. გა­უთ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლი ფი­ნან­სუ­რი ხარ­ჯი გე­ლით.

კურო

და­ძა­ბუ­ლი დღეა, რო­მელ­მაც შე­იძ­ლე­ბა უამ­რა­ვი პრობ­ლე­მა და ახა­ლი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა მო­გი­ტა­ნოთ. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია უც­ნობ ადა­მი­ა­ნებ­თან კონ­ფლიქ­ტი, ხან­ძა­რი ან მე­ტო­ქეს­თან შე­ტა­კე­ბა. სა­ღა­მოს შე­იძ­ლე­ბა სტუმ­რე­ბი ან ნა­თე­სა­ვე­ბი გეწ­ვი­ონ. უფ­როს ადა­მი­ა­ნებ­თან კონ­ფლიქ­ტის თა­ვი­დან ასა­ცი­ლებ­ლად მაქ­სი­მა­ლუ­რი მოთ­მი­ნე­ბა და ტაქ­ტი უნდა გა­მო­ი­ჩი­ნოთ.

ტყუ­პე­ბი

ამ დღეს ნე­ბის­მი­ერ საქ­მე­ში წინ­და­ხე­დუ­ლე­ბა, თავ­შე­კა­ვე­ბა და გო­ნი­ე­რე­ბა გმარ­თებთ. და­გეგ­მი­ლი შეხ­ვედ­რე­ბი, კონ­ტაქ­ტე­ბი და დო­კუ­მენ­ტებ­თან მუ­შა­ო­ბა უმ­ჯო­ბე­სია, სხვა დრო­ის­თვის გა­და­დოთ. ერი­დეთ მძი­მე ფი­ზი­კურ შრო­მას - მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ტრავ­მე­ბი და ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის გამ­წვა­ვე­ბა. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ტყუ­ი­ლე­ბი, აგ­რე­სია და ქურ­დო­ბა.

კირჩხი­ბი

კა­რი­ე­რის­თვის ხელ­საყ­რე­ლი დღეა. თუ პრინ­ცი­პუ­ლად იმოქ­მე­დებთ ახალ საქ­მეს წარ­მა­ტე­ბით და­ას­რუ­ლებთ. ეცა­დეთ, ფული მომ­ჭირ­ნედ ხარ­ჯოთ, თო­რემ უახ­ლო­ეს ხა­ნებ­ში ფი­ნან­სუ­რი პრობ­ლე­მე­ბი გე­ლით.

ლომი

ბედი თქვენს გამ­ძლე­ო­ბა­სა და ხა­სი­ა­თის სიმ­ტკი­ცეს გა­მოც­დას უმ­ზა­დებს. მა­მა­კა­ცებს ვურ­ჩევთ, რომ რა­დი­კა­ლუ­რი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბი­სა და პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის შეც­ვლის მცდე­ლო­ბის­გან თავი შე­ი­კა­ვონ. გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ, რომ ნე­ბის­მი­ე­რი ცვლი­ლე­ბა ნე­გა­ტი­ურ შე­დეგს მო­გი­ტანთ. ქა­ლე­ბო, თქვენ­მა გა­უფრ­თხი­ლე­ბელ­მა ნათ­ქვამ­მა ან ზედ­მეტ­მა ემო­ცი­უ­რო­ბამ შე­იძ­ლე­ბა ახ­ლო­ბელ ადა­მი­ან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა გა­გირ­თუ­ლოთ.

ქალ­წუ­ლი

ამ დღეს პი­რად და ოჯა­ხურ ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში პრობ­ლე­მე­ბი გე­ლით. ბედი თქვე­ნი ხა­სი­ა­თის სიმ­ტკი­ცეს გა­მოც­დის. ფრთხი­ლად იყა­ვით, შე­იძ­ლე­ბა არა­კე­თილ­სინ­დი­სი­ე­რი ადა­მი­ა­ნე­ბის გავ­ლე­ნის ქვეშ აღ­მოჩ­ნდეთ. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა და­უ­გეგ­მა­ვი ფი­ნან­სუ­რი ხარ­ჯი. გახ­სოვ­დეთ, რომ ახ­ლო­ბელ და საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებს ასეთ სი­ტუ­ა­ცი­ა­შიც კი არ უნდა მო­აკ­ლოთ ყუ­რა­დღე­ბა.

სას­წო­რი

შენ­დო­ბი­სა და მი­ტე­ვე­ბის დღეა. თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში ახა­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის გა­მო­ჩე­ნა და ურ­თი­ერ­თო­ბის წრის გა­ფარ­თო­ე­ბაა მო­სა­ლოდ­ნე­ლი. ხელ­საყ­რე­ლი დღეა კო­ლექ­ტი­უ­რი საქ­მი­ა­ნო­ბის­თვის, ახა­ლი საქ­მის შეს­წავ­ლის­თვის, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი და სა­მეც­ნი­ე­რო საქ­მი­ა­ნო­ბის­თვის. სა­ღა­მოს ეცა­დეთ, უკე­თე­სო­ბის­კენ შეც­ვა­ლოთ პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა.

მო­რი­ე­ლი

ამ დღის დე­ვი­ზია სიმ­შვი­დე, სა­მარ­თლი­ა­ნო­ბა და გო­ნი­ე­რე­ბა. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია სი­ტუ­ა­ცია, რო­მელ­შიც ყვე­ლა და ყვე­ლა­ფე­რი გა­გა­ღი­ზი­ა­ნებთ. საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან უმ­ნიშ­ვნე­ლო კა­მა­თიც კი შე­იძ­ლე­ბა დიდი სკან­და­ლით და ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­წყვე­ტით დას­რულ­დეს. ეცა­დეთ, მომ­ჭირ­ნე­ო­ბა გა­მო­ი­ჩი­ნოთ, რომ ფი­ნან­სუ­რი პრობ­ლე­მე­ბი თა­ვი­დან აი­ცი­ლოთ.

მშვილ­დო­სა­ნი

არა­ხელ­საყ­რე­ლი დღეა ახა­ლი საქ­მის და­სა­წყე­ბად, რო­მელ­საც პი­რად თუ ოჯა­ხურ ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში პრობ­ლე­მე­ბი ახ­ლავს. ერი­დეთ უფ­როს­თან და­პი­რის­პი­რე­ბას. ნაკ­ლე­ბი იაქ­ტი­უ­რეთ და ერი­დეთ ინი­ცი­ა­ტი­ვის გა­მოვ­ლე­ნას - ნე­ბის­მი­ერ საქ­მე­ში წა­რუ­მა­ტებ­ლო­ბა გე­ლით.

თხის რქა

ბედი თქვენს სიმ­ტკი­ცე­სა და გამ­ძლე­ო­ბას გა­მოც­დის. ფი­ნან­სუ­რი პრო­ექ­ტე­ბი ისე არ დას­რულ­დე­ბა, რო­გორც ელო­დით. მო­უ­ლოდ­ნელ­მა ავად­მყო­ფო­ბამ შე­საძ­ლოა, გეგ­მე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა­ში ხელი შე­გი­შა­ლოთ. ერი­დეთ არა­კე­თილ­სინ­დი­სი­ე­რი ადა­მი­ა­ნე­ბის გავ­ლე­ნას, თო­რემ ფი­ნან­სუ­რი ზა­რა­ლი და ნერ­ვი­უ­ლი სტრე­სი გე­ლით.

მერ­წყუ­ლი

ხელ­საყ­რე­ლი დღეა კო­ლექ­ტი­უ­რი საქ­მი­ა­ნო­ბის­თვის. რთუ­ლად, მაგ­რამ პრობ­ლე­მე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას მა­ინც შეძ­ლებთ. ნე­ბის­მი­ე­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გა­მო­ი­ყე­ნეთ, რომ პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა უკე­თე­სო­ბის­კენ შეც­ვა­ლოთ. წინ­და­ხე­დუ­ლე­ბა და კომ­პრო­მი­სე­ბის პოვ­ნის უნა­რი და­გეხ­მა­რე­ბათ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან მი­მარ­თე­ბა­ში გა­უ­აზ­რე­ბელ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს თავი აა­რი­დოთ.

თევ­ზე­ბი

ეს დღე მიმ­დი­ნა­რე საქ­მე­ებს და­უთ­მეთ. ხელ­საყ­რე­ლი დღეა შო­პინ­გი­სა და რე­მონ­ტის­თვის. ყვე­ლა­ზე უჩ­ვე­უ­ლო საქ­მე­ებ­შიც კი შე­საძ­ლოა, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი უნა­რე­ბი გა­მო­ავ­ლი­ნოთ. ერი­დეთ გა­დაღ­ლას, რაც შე­იძ­ლე­ბა თქვენს ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე ნე­გა­ტი­უ­რად აი­სა­ხოს.